ataşehir escort
Bugun...


Hamide Donmuş

facebook-paylas
KURAN I KERİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR.
Tarih: 26-01-2023 13:11:00 Güncelleme: 26-01-2023 13:16:00


2023 yılı ilk aylarında yeni bir provokasyonla karşı karşıya geldik. Her yıl farklı bir ülkede farklı bir zihniyete sahip zalimlerin kuran-ı kerimi yırtma, yakma eylemlerine şahit oluyoruz. Ne acıdır ki,  yaratana ve kutsal emanetlere dil uzatan ve el uzatanlar hep çok gelişmiş medeniyet ve çağdaşlıkta mastır yapmış ülkelerce vahşi eylemler gerçekleştiriliyor. Anlaşılan o ki, cahiliye döneminden çıkmamış, kendilerini dev aynasında görenler, canlarını bedenlerini alacak olan yüce Allah’ı inkâr eden nasipsizlerle her zaman yüzleşeceğiz.

IMF’nin araştırmaları sonucunda dünya genelinde 35 ülkenin ekonomik, Teknoloji, sanayi, siyasi ve kültürel açıdan hızla gelişmiş olduğunu bunların birinin de gelişmiş İsveç olduğunu öğreniyoruz. Yüksek millî gelire sahip ülkeler Sırasında kutsal kitabımızı yakma eylemlerine izin veren, medeniyet havarisi kesilen İsveç gibi ülke ve ülkelerin olması üzücü ve düşündürücüdür.

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) kadir gecesinde indirilen, İslam dininin kanun ve esaslarını iman, inanç, itikat, dünya ve ahiret hayatının Kılavuzu aynı zamanda dünya ve ahiret rehberi, Müslüman âleminin kutsal kitabımı kuranı kerimi yırtma ve yakma eylemini gerçekleştiren alçaklaşan menfur olayı şiddet ve nefretle kınıyoruz.

İsveç’te yaşayan Türk vatandaşlarımızın sayısını merek edip ve araştırdığımızda Gözlerimize inanamıyoruz.

 İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre İsveç'te  Türk, Kürt, Laz Sünni, Çerkez, Arap, Alevi kökenli olmak üzere 100,000'den fazla Türk vatandaşımızınyaşamakta olduğu bilgisine ulaşıyoruz.

Stockholm’ de gerçekleşenalçakça fiil ve eylem sadece dünyada yaşamakta olan Müslümanlara değil, İnsanlığa, düşünce özgürlüğüne, dini inançlara, insan haklarına yapılan en büyük tacizdir. Cezasız kalmamalı diye düşünüyorum.

Dünya barışına, demokrasiye ciddi anlamda zarar veren bu tip şarlatanlara imkân sağlayanlar araştırılmalı, daha büyük felaketler yaşanmadan tedbirler alınmalı ülke ve milletçe önüne geçilmelidir.

Tarihte bu tip rezil ve kepaze olaylar hep olmuş, şer odakları başaramasalar da her fırsatta provokasyonlarına devam etmiş, şeytani eylemleri gerçekleştirmişlerdir. Yüce ALLAH kutsal kitap kuranı kerimde;

A’râf Suresi 179. Ayet

Andolsun, Cin ve insanlardan (küfre, kötülüğe ve nankörlüğe sapan) birçoğunu cehennemlik (olarak) yetiştirip (ve fırsat verip) çıkardık ki; onların kalpleri vardır, bununla (gerçeği) kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla (ibret alarak) görüp bakmazlar. Kulakları vardır, bununla işitip (hakikati) duymazlar. Bunlar, hayvanlar gibidirler, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar, (yaratılış amacından ve ahiret hazırlığından) gafil olanlardır.

(Abdullah Parlıyan Meali)

 Ne acı bir ve ızdırıp verici bir ayet değil mi?

Bedeni zenginlik ve hazine içinde ancakgafil, zihni ve zikri fakir, fukara ve nasipsiz yaşam içinde.

 Ancak vicdan ve insanlık duygularını yitirenler şuursuz ve bilinçsizce  hareket ederler.. Yine birkaç ayeti kerimeyi yazmakta fayda görüyorum. İnceleme ve araştırmalar kuran-ı kerime dini değerlere yapılan saldırıların kimseye fayda sağlamadığını her defasında belirtiyoruz.İnkâr, yakma ve yıkma gibi saldırı ve eylemleri gerçekleştirmek isteyen kavimler ve şahısların helak oluşuna tarih her zaman tanıklık ediyor.

Asil ve adil olanlar kurtuluşa erenlerdir.

1-Hud aleyhi selam

Hûd kavmine yönelmiş, Allahtan başka ilahlara tapmamalarını müreffeh bir topluluk olduklarını, güçsüz ve fakirleri ezmemelerini, putlara tapmamalarını, ikaz etmiş ve uyarmıştır. Fakat kavmi onu dinlememiş azgınlıkta ısrarcı olmuşlardır.

“Dediler ki: «Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin; biz, senin sö­zünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz!

 “Tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış!” demekten başka bir söz söy­lemeyiz!»” (Hûd, 53-54)

Bunun üzerine7 gece süren şiddetli azap verici bir kasırga meydana gelmiş, kasırga önce tüm evlerini, binalarını, bahçelerini tarumar ettikten sonra putlarını yerle bir etmiş, kavimde hiç bir canlı insan kalmayacak şekilde tüm kavmi yok etmiştir.

2-Nûh Aleyhi selam

 Putperestaynı zamanda ilahi mesajı kabul etmeyen peygamberleri inkâr eden,kendilerindeki mal ve beden gücüne inanarak peygamberlerine ve ona inanan müminlere karşı tekebbürde bulunan azgın kavim.

Çeşitli işkence ve eziyetlerle insanlara zülüm eden,bu kabileye Nuh Aleyhi selam ne kadar tebliğ etmiş ise de cahil ve sapkın halk Nuh aleyhi selamı dinlememiş bildiğini yapmıştır. Çetin bir fırtınaya kapılarak suda boğulmuşlardır.

“Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.” (Nuh,71/25).

3-Lut aleyhi selam

Hak ve hakikat yolundan sapmış, inkâr ve isyan eden bir kavim olan, kendilerine helal olan Kadınları bırakıplivataya yönelmiş homoseksüellik yapmaya başlamış tarihin en iğrenç topluluğu diye bilinen Lut kavmi de helak olmuş, Allah’ın gazabına uğramışlardır.

, - Lût Kavmi, "Lût’u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o kavmine şöyle demişti: 'Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz.'” (Neml, 27/ 54, 55)

“Biz Lût’a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah’ın emrinden çıkan kimseler) idiler.” (Enbiya, 21/74).

4-Ashâbu’l-Fîl:  Ebrehe, San’a şehrinde büyük bir kilise yaptırarak hacca giden insanların mabetlerini terk ettirip buraya getirmek maksadıyla Kâbe’yi yıkmak istedi.Ebrehe ve ordusu girişimlerinde başarılı olamamış korkunç bir şekilde helak olmuştur. Âleme ibret hadise vuku bulmuştur.

“Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atan (kuşlar), nihayet onları, kurt yeniği ekin yaprağı gibi yaptı." (Fil, 105/1-5)

5-Medyenliler ve Eykeliler, Şuayb (a.s)'ınkavmidir. Müslüman oldukları halde şirke bulaşan, ticari ahlakta kural tanımayarak ölçüde ve tartıda hile yapan şuayb (a.s)'ın kavmi gökten indirilen bir ateş bir sarsıntı ile helak olmuşlardır.

6-Âd Kavmi, Hud Aleyhisselam

“Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, 'Bizden daha güçlü kim var?' demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı.” (Fussilet, 41/15)
7-Semûd Kavmi, Salih Aleyhisselam

“Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. Allah’ın Resülü de onlara şöyle demişti: 'Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.' Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.” (Şems, 91/13-14).

8-Musa Aleyhi selam

“Bunun üzerine Mûsâ’ya, 'Asan ile denize vur.' diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mûsâ’Yave beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk.”  (Şuara 26/63, 6

"Bu Kur'ân; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim, 14/52).

“Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.” ( Nisa 4/40)

“Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yunus, 10/44) 

(Kaynak: kuranı kerim ve meali)

Topluluklar arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlara mukaddes değerlerimize alçakça saldıranlara lanet etmekten kendimizi alamıyoruz.

Aziz olan iflah ve hidayet vesilemiz, Allah’ın nuru diye isimlendirdiğimiz kutsal kitabımız kuranı kerim her manan ki gibi fasık ve çirkin eylemlere en güzel cevabı vermektedir. Kuranı kıyamete kadar koruyup kollayan da yine yüce Rabbilâlemindir. Cebrail aracılığı ile insanlığa indirilen mükemmel üstü kitabımıza yönelik yapılan canice eylemler Müslüman topluluğuna asla bir zarar vermez. Aksineİslam dinine inanmış mümin ve Müslüman topluluğun yeniden dirilişine ve kenetlenmesine fayda sağlamaktadır. Münkir ve merkepler ancak kendi elleriyle kendilerine zarar verenlerdir.

Müslümanlar ve inananlar, var oldukça ezanlar dinmeyecek, kuranı kerimin bülbülleri susmayacak, İslam sancağı inmeyecek, kur an dünyaya hâkim olacak, isteseniz de istemeseniz de kainatı yoktan var eden hay ve kayyum olan yüce ALLAH nurunu tamamlayacaktır.

Dinimize, mukaddes değerlerimize uzanan eller Ebu lehebin elleri gibi ebediyen CEHENNEM’de kurusun.

(AMİN)

Hamide Donmuş

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI